Dagen idag:


Klientoplysninger

 

Kravene om klientoplysninger ifølge de advokatetiske regler pkt. 3.3 fremgår nedenfor.
Vore advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er registreret i og medlem af Advokatsamfundet. Vore kontaktoplysninger er:

 

Advokaterne Kronprinsessegade 26

Kronprinsessegade 26

1306 København K.

E-mail: rcp@cphlaw.dk
Tlf. 333 80 300

 

Forsikring

Ansvarsforsikring er tegnet i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler.

For nærmere oplysninger henvises til den enkelte advokats profil.

 

Ansvarsbegrænsning

Uanset sagsgenstandens størrelse kan en eventuel erstatning ikke overstige kr. 5.000.000,00.

 

Lovvalg og værneting

Eventuelle tvister om vores rådgivning er undergivet dansk ret og danske domstoles enekompetence.

 

Offentlig og forsikringsdækket retshjælp

Når vi påtager os en opgave for en klient, undersøger vi i hvilket omfang, der kan opnås offentlig eller forsikringsmæssig retshjælp ifølge gældende lov eller forsikring tegnet af klienten. Til brug for undersøgelsen er klienten forpligtet til at fremsende kopi af forsikringspolice og årsopgørelse.

 

Selvrisikoen for retshjælpsforsikring udgør typisk 10% dog mindst kr. 2.500,00. Selvrisikoen betales ikke såfremt klienten opfylder de økonomiske betingelser for fri proces. De præcise betingelser kan klienten selv indhente hos sit forsikringsselskab.

 

De advokatetiske regler

Alle danske advokater er underlagt retsplejelovens regler om bl.a. god advokatskik. Advokatrådet fører tilsyn med overholdelsen af god advokatskik og har udarbejdet de advokatetiske regler, som stiller strenge krav til advokaters professionelle standard og etik.


Advokatnævnet påser overholdelsen af god advokatskik og kan pålægge sanktioner, hvis reglerne overtrædes.

 

God advokatskik er en adfærdsnorm, som bl.a. rummer regler om a) tavshedspligt, som pålægger advokater og deres medarbejdere fortrolighed i forhold til oplysninger modtaget gennem deres arbejde og b) interessekonflikter, der er situationer, hvor advokaten ikke kan rådgive en klient uden at komme i konflikt med andre interesser. Der kan findes yderligere oplysninger om de advokatetiske regler og Advokatrådet på Advokatsamfundets hjemmeside. På Advokatnævnets hjemmeside kan der findes information om god advokatskik og klageadgang mv., hvor Advokatnævnet har kompentence til behandling af adfærdsklager samt tvister vedr. advokatens honorar. 

Advokatnævnet har adresse: Kronprinsessegade 28, 1306 København K og mail: postkasse@advokatsamfundet.dk hvor klagen gives elektronisk jævnfør Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. 

 

Forbud mod insiderhandel

Alle medarbejdere hos os er pålagt regler, som opfylder de krav, der stilles i lov om værdipapirhandel om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og om restriktioner for handel med børsnoterede værdipapirer.

 

Forbyggende foranstaltninger mod hvidvask

Vi er desuden underlagt lov om forbyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Loven forpligter os til at indsamle og opbevare klienters identitetsoplysninger i fem år. Derfor skal klienter oplyse navn, adresse og cpr nr. eller cvr nr. ved oprettelsen af en sag og i fornødent omfang vise dokumentation herfor. For selskabers vedkommende skal der tillige foreligge oplysninger og dokumentation for reelle ejerforhold.


Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme forpligter os desuden til at undersøge transaktioner, hvis der opstår mistanke om, at de har tilknytning til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. I den forbindelse kan vi også være forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk kriminalitet eller Advokatsamfundet.